BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 22.11.2022

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 04.05.2022

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 12.08.2021

  • pdf ogłoszenie_mienie zbędne.pdf - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według przedstawionej listy.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 17.12.2020

Mienie zbędne - 10.10.2019

  • pdf ogloszenie mienie .pdf - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według przedstawionej listy.

Mienie zbędne - 23-05-2018

  • pdf 20180523-mienie-zbedne.pdf - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według przedstawionej listy.

Mienie zbędne - 25-10-2017

  • pdf ogloszenie mienie zbedne.pdf - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według przedstawionej listy.

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich (informacje dodatkowe)

Inwestor informuje, że odnośnie aranżacji wnętrz (załącznik: "projekt aranżacji wnętrz 1.pdf - Projekt aranżacji wnętrz" i "projekt aranżacji wnętrz 2.pdf - Zmiana do projektu aranżacji wnętrz") zakup mebli, kalendarzy, rolet, godła, wydruków na płótnie, rośliny, donice, świetlówki zostaną zakupione ze środków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich. W gestii Wykonawcy pozostaną zakupy pozostałych produktów występujących w kosztorysie wyceny/przedmiarze robót.

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, nr 208984

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj. Zakres rzeczowy inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) - stanowiącym załącznik do SIWZ zwanym dalej dokumentacją. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów Zamawiającemu. Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji; W zakres opracowania wchodzić będzie: -opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji -opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, -sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na zaprojektowany zakres robót, -uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, -wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, -ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt.1.2 programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres robót budowlanych: -Wykonanie przyłącza wodociągowego, -Montaż trójnika, zasuwy typu EPDM, hydrantu naziemnego, zestawu wodomierzowego, -Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej -Montaż studzienek rewizyjnych, -Montaż urządzenia zabezpieczającego przed cofaniem się ścieków do budynku, -Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, -Montaż studzienek rewizyjnych, -Montaż wpustów ulicznych z odstojnikiem.

Załączniki do ogłoszenia o modernizacji

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu na modernizację przyłączy wodnokanalizacyjnych

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Tekst, który zmieniono:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora.

Informacja o zmianie ogłoszenia i informacja dla wykonawców

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj. Zakres rzeczowy inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) - stanowiącym załącznik do SIWZ zwanym dalej dokumentacją. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów Zamawiającemu. Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji; W zakres opracowania wchodzić będzie: -opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji -opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, -sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na zaprojektowany zakres robót, -uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, -wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, -ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt.1.2 programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres robót budowlanych: -Wykonanie przyłącza wodociągowego, -Montaż trójnika, zasuwy typu EPDM, hydrantu naziemnego, zestawu wodomierzowego, -Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej -Montaż studzienek rewizyjnych, -Montaż urządzenia zabezpieczającego przed cofaniem się ścieków do budynku, -Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, -Montaż studzienek rewizyjnych, -Montaż wpustów ulicznych z odstojnikiem

Załączniki do ogłoszenia o modernizacji

OGŁOSZENIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbędnego i zużytego majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Informuje się, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według załączonej listy.

         Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 29.05.2015 r. do godz. 1500 na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie.

Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona między nimi aukcja, na podstawie § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).

 

WYKAZ ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KOŃSKICH NA DZIEŃ 30.04.2015r.

 
 
 

LP

NAZWA

DODATKOWE INFORMACJE

NR. EWIDENCYJNY

ILOŚĆ

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA              /cena jedn./

20% WARTOŚCI

UWAGI

 
 

1

krajalnica FAGOR

Delice CF-150 nr. Ser. 040803379

-

1szt

150,00  

30,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

2

głośniki TRACER

jasne

-

2szt

39,99  

8,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

3

głośniki NATEC

czarne

PIWet.803-8 013/1/62

2szt

39,99  

8,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

4

monitor HYUNDAY

B70D L17A00000

PIWet.803-8 13/34

1szt

785,00  

157,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

5

trichinoskop TECHART 

R1-100

VIII/1/1998

1szt

3 294,00  

658,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

6

monitor  LG

LCD

PIWet.803-8 013/1/62

1szt

300,00  

60,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

7

klawiatura

AKYGA

1szt

24,00  

4,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

8

mysz

HP

1szt

20,00  

4,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

9

klawiatura

HP

PIWet.803-8 013/1/28

1szt

24,00  

4,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

10

mysz

HP

1szt

20,00  

4,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

11

klawiatura

HP

PIWet.803-8 011/ /11

1szt

24,00  

4,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

12

myszka

logitech B-100

1szt

20,00  

4,00

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

13

monitor Sync Master

19, 19ON

PIWet. 803-8 013/1/42

4szt

854,00  

170,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

14

klawiatura

HP

-

2szt

24,00  

4,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

15

klawiatura

Logitech

-

1szt

24,00  

4,80

jednostka dysponuje pełnowartościowym urzędzeniem o tym samym przeznaczeniu

 

16

automat schodowy                    (włącznik światła czasowy)

-

-

1szt

20,00  

4,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

17

kanapa narożna

-

PIWet.808-0 013/1/20

1szt

1 699,00  

339,80

nosi ślady użytkowania, zniszczona tapicerka, naprawa obicia nieopłacalna

 

18

stolik pod komputer

-

PIWet.808-0 013/1/1

2szt

360,00  

72,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

19

zestaw mebli kuchennych

brązowy, 7 szafek

PIWet.808-0 013/1/36

1szt

2 500,00  

500,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

20

szafka jasna oszklona

z zestawu mebli kuchennych

PIWet.808-0 013/1/74

1szt

150,00  

30,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

21

regał niski brązowo-czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

1szt

146,00  

29,20

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

22

regał niski brązowo-czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

1szt

183,00  

36,60

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

23

regał niski brązowo-czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

1szt

192,00  

38,40

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

24

regał niski brązowo-czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

1szt

143,00  

28,60

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

25

regał wysoki brązowo-czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

1szt

227,00  

45,40

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

26

komoda brązowo-czarna

-

PIWet.808-0 013/2/9

1szt

195,00  

39,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

27

komoda brązowo-czarna

-

PIWet.808-0 013/2/9

1szt

176,00  

35,20

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

28

komoda brązowo-czarna

-

PIWet.808-0 013/2/9

1szt

167,00  

33,40

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

29

komoda brązowo-czarna

-

PIWet.808-0 013/2/9

1szt

164,00  

32,80

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

30

regał czarny

-

PIWet.808-0 013/2/5

2szt

110,00  

22,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

31

biurko brązowo-czarne

-

PIWet.808-0 013/2/3

2szt

223,00  

44,60

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

32

szafka biała pod zlewozmywak

-

PIWet.808-0 013/2/6

1szt

240,00  

48,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

33

stelaż metalowy do stołu

-

PIWet.808-0 013/1/19

1szt

291,60  

58,32

bez blatu

 

34

pojemnik na ręczniki "Merida"

-

-

1szt

117,00  

23,40

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

35

roletki tekstylne wewnętrzne

138x52

PIWet.808-8 013/1/75

4szt

96,88  

19,38

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

 

 

 

36

zlewozmywak+akcesoria

-

-

1szt

200,00  

40,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

37

podgrzewacz wody elektryczny

GALMET

-

1szt

300,00  

60,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

38

Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa

POLMETAL

PIWet.808-0 013/2/1

1szt

150,00  

30,00

nie jest i nie będzie wykorzystywana w najbliższym czasie

 

Ogłoszenie o zbyciu mienia zbędnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000€