BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - w okresie od 01 września do 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2019.1133 art.1) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.Dz.U.2018.1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od  01 września do 31 grudnia 2019 roku następujących czynności urzędowych:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobierania próbek do badań;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz           z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 09 sierpnia 2019 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie, której deklaruje gotowość do wykonywania czynności  z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

 

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

 

Uwaga:

1. Do wniosku o wyznaczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP wstępnego lub okresowego w zakresie pracy ze zwierzętami, materiałem biologicznym , zakaźnym, padłymi zwierzętami  itp.

 

2. W przypadku pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

>> Wniosek o ULW <<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2019 (2018-11-16)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U.2018.157 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku następujących czynności urzędowych:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobierania próbek do badań;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2018 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść zawiadomienia <<
>> Wniosek o ULW <<

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nr 10762 (2017-05-04)

Nabór na inspektora weterynaryjnego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nr 10108 (2017-04-11)

Nabór na inspektora weterynaryjnego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych