BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr 2680 z dnia 19 sierpnia 2016 roku na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich

Informuję, że procedura naboru na w/w stanowisko została zakończona – oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania  w okresie od 1 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku następujących czynności urzędowych:

  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 15 lutego 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń na 2016 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania z urzędu dot. wyznaczenia do badania mięsa w kierunku larw włośni

Informacja o wyniku naboru na stanowisko insp. wet. ds. pasz i ubocznych produktow zwierzęcych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Treść ogłoszenia w zakładce Ogłoszenia różne

Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich. Informacje szczegółowe w zakładce Ogłoszenia różne

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku następujących czynności urzędowych:

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
  • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
  • badania mięsa zwierząt łownych;
  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
  • pobierania próbek do badań;
  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz          z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 3 grudnia 2015 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka

Informacja dotycząca ptasiej grypy

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić produkcję oraz sprzedaż  następujących produktów pochodzenia zwierzęcego: produkty mleczne, obrobione lub przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, w tym gotowe posiłki (potrawy) wyprodukowane z mięsa.  Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego. Wskazuje również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności.

W dużym stopniu możliwość prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej jest odpowiedzią na oczekiwania małych przedsiębiorców, którzy prowadząc rodzinne zakłady wytwarzają określonego rodzaju, często o specyficznych cechach produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. Tego rodzaju producenci nie są zwykle zainteresowani wprowadzaniem swoich produktów na rynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwość prowadzenia tego rodzaju zakładów, przy zachowaniu jednocześnie standardów gwarantujących bezpieczeństwo produkowanej żywności, wpisuje się także w strategię wspierania produkcji żywności na poziomie lokalnym oraz wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorstw o ograniczonej zdolności produkcyjnej, bez konieczności ponoszenia z ich strony znacznych inwestycji, które w rezultacie nie przyniosłyby wyraźnych korzyści dla zapewnienia higieny w zakładzie, a naraziłyby na przesadne i nieadekwatne do wielkości prowadzonej produkcji i sprzedaży inwestowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz oczekiwania przedsiębiorców przygotowano niniejszą„Informację dla przedsiębiorców na temat możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”, która powinna być pomocna przy podejmowaniu takiego rodzaju działalności przez podmioty oraz przyczynić się do ujednolicenia nadzoru nad jej prowadzeniem przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Poradnik dla przedsiębiorców MLO