Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Stanowisko - Inspektor Weterynaryjny - 113459 - ważne do 31.01.2023

Stanowisko - Inspektor Weterynaryjny - 113458 - ważne do 31.01.2023

Stanowisko - Inspektor Weterynaryjny - 115240 - ważne do 15.12.2022

Stanowisko - Inspektor Weterynaryjny - 115208 - ważne do 15.12.2022

Stanowisko - Starszy Inspektor Weterynaryjny - 108783 - ważne do 31.10.2022

Oferta pracy na zastępstwo

Na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

w ramach zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),

- kontakt ze zwierzętami,

- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,

- warunki atmosferyczne,

- stres związany z bezpośrednim kontaktem z  rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych,

- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,

- brak podjazdów i windy,

- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem, transportem, magazynowaniem i wprowadzaniem na rynek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, mączek mięsno-kostnych, białek pochodzenia zwierzęcego, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (…) a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,    

  jak również rolnicze, zootechnika, technologia żywności lub pokrewne.

pozostałe wymagania niezbędne:

- w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

- znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,

- znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,

- zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka obcego,

- samodzielność i inicjatywa,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

- życiorys/CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopia prawa jazdy

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 13 września 2016 r.

- decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Data rozpoczęcia pracy: 15.09.2016 r. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferta pracy na zastępstwo na stanowisku inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

OFERTA PRACY

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Końskie

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
26-200 Końskie
ul. Kielecka 5

Warunki pracy

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
 • kontakt ze zwierzętami,
 • narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
 • warunki atmosferyczne,
 • stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.
 • narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
 • brak podjazdów i windy,
 • toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa      
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 22 września 2016 r.

- decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2016 r. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 372-31-85.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferta pracy

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Końskie

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
26-200 Końskie
ul. Kielecka 5

Warunki pracy

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
 • kontakt ze zwierzętami,
 • narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
 • warunki atmosferyczne,
 • stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.
 • narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
 • brak podjazdów i windy,
 • toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa      
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 25 lipca 2016 r.

- decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2016 r. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

 • pdf inf.o.wyn.nab220616.pdf - Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

Oryginalna treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

Informacja o wyniku naboru

Przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr 178980 z dnia 16 marca

2016 roku

na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich

Informuję, że procedura naboru na w/w stanowisko została zakończona - nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

Oferta pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

 

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr 177808 z dnia 15 lutego 2016 roku

na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich

 

Informuję, że procedura naboru na w/w stanowisko została zakończona - nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

Oferta pracy

Na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

- prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych                      i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,

- prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

- badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
- kontakt ze zwierzętami,

- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,

- warunki atmosferyczne,

- stres związany z bezpośrednim kontaktem z  rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- brak podjazdów i windy,

- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Inne
duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: wyższe weterynaryjne

- pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

- znajomość języka obcego,

- samodzielność i inicjatywa,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

29-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Oryginał oferty pracy

Oferta pracy

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem, transportem, magazynowaniem i wprowadzaniem na rynek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, mączek mięsno-kostnych, białek pochodzenia zwierzęcego, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych                   i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,

 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (…) a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
 • kontakt ze zwierzętami,
 • narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
 • warunki atmosferyczne,
 • stres związany z bezpośrednim kontaktem z  rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
 • brak podjazdów i windy,
 • toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Inne
duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, jak również rolnicze, zootechnika, technologia żywności lub pokrewne.

- pozostałe wymagania niezbędne:

 • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  
 • skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

15-01-2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Inne informacje:

Data rozpoczęcia pracy: 01.02.2016 r. Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

Oferta pracy

referent w zespole ds. finansowo-księgowych i administracji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie spraw zaopatrzeniowych, remontowych i inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

- prowadzenie gospodarki materiałowej w programie, kartotek i ksiąg inwentarzowych środków trwałych,

- prowadzenie sekretariatu w tym m.in. przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji, rozliczanie kart drogowych i delegacji służbowych, obsługa interesantów,

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku,

- organizowanie i obsługa szkoleń pracowników.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),

- obsługa klientów zewnętrznych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: średnie,

- doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy w zamówieniach publicznych

- pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość prawa z zakresu zamówień publicznych i inwentaryzacji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe:

- znajomość języka obcego,

- samodzielność i inicjatywa,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

  skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa                                   

  polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 22-06-2015  

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III erapu i wyniki naboru

Wykaz kandydatów na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru i wyniki naboru

Wykaz kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne

Ogłoszenie o ofercie pracy

 • pdf of.pr.ins.piuppz150515.pdf - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

Oferta pracy

 inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 •  prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • - praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
 • - praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
 • - kontakt ze zwierzętami,
 • - narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
 • - warunki atmosferyczne,
 • - stres związany z bezpośrednim kontaktem z  rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,

- brak podjazdów i windy,

- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Inne
duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: wyższe weterynaryjne

- pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

- znajomość języka obcego,

- samodzielność i inicjatywa,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

  skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa                                   

  polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 15-06-2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kielecka 5
26-200 Końskie
e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

Inne informacje:  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.

Wyniki naboru

Wykaz kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynarii

 • pdf ophz20150427.pdf - Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności