Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Środki dezynfekujące do stosowania w gospodrastwie (2018-03-30)

Virkon S - 5 lub 10 kilogramów:

Virkon S - 200 gramów:

Aldekol DES FF - 10 litrów:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (2018-03-30)

 

Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Dz.U.2005.151.1268 z dnia 2005.08.10 Status:
Akt obowiązujący Wersja od: 26 stycznia 2011 r.

Wejście w życie:

25 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa:

1. sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
2. wzory ksiąg prowadzonych w formie papierowej;
3.  zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

§  2.

 1. Posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgi rejestracji tych zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada.
 2. Wpisu do ksiąg rejestracji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
  1) w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu;
  2) w sposób czytelny i trwały.
 3. Zmian wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

§  3. Wzory ksiąg rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzonych w formie papierowej są określone w załączniku do rozporządzenia.

§  4. W księdze rejestracji świń umieszcza się następujące dane:

1. numer siedziby stada;
2. stan początkowy stada;
3. zmiany stanu stada, w tym:

a) datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,
b) liczbę sztuk i numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do siedziby stada lub ubyły z tej siedziby,
c) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada albo jego ubycie z tej siedziby,
d) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło,
e) miejsce przekazania zwierzęcia, w tym imię i nazwisko albo nazwę nowego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia zwierząt, albo numer podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy oraz numer miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych;

f) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1373).

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

[1]) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 232).

 

>> Pełna treść rozporządzenia <<
>> Wzór księgi rejestracji trzody chlewnej (obowiązuje od: 26-01-2011) <<

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF (2018-02-26)

23 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poniżej przedstawia najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany przepisów:

 • właściwy organ - powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda lub minister właściwy ds. rolnictwa, będzie mógł zakazać prowadzenia polowań zbiorowych w określony sposób (...);
 • wprowadzono dodatkową możliwość przemieszczania świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod określonymi warunkami m.in. pod warunkiem, że powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;
 • umożliwiono wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających określone w rozporządzeniu warunki;
 • umożliwiono wysyłanie produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i obszarze objętym ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod określonymi warunkami.

28 lutego 2018 r. wejdzie w życie kolejna zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z którą następujące zasady bioasekuracji będą obowiązywały na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

>> Komunikat do druku w formacie A3 <<
>> Komunikat do druku w formacie A4 <<